Tüketici Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler-1

Tüketici Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler-1

Tüketici Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler-1

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 16 Haziran 2014, Pazartesi

Haberi Paylaşın:TÜKETİCİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-1
GARANTİ BELGESİ YÖNTMELİĞİ
 
 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile yeni yönetmelikler de yayınlanmaya başladı. İlk olarak Garanti Belgesi Yönetmeliğini hakkında bilgi  vermeye çalışacağım.
Garanti Belgesi Yönetmeliği ile Satış sonrası Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında azami tamir süresi getirilmiştir.
Yine özellikle tamir süresi önemli bir konu burada geçen iş günü kavramı da önemli. Şöyle ki;
İş Günü; Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki günler çalışma günleridir.
Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün de yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.
Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Tüketicilere verilecek garanti belgesinde yer alması zorunlu bazı bilgilerden bahsetmek istiyorum:
-  Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
-  Azami tamir süresi,
-  Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
-  Kanunun 11 inci maddesinde (Malın ayıplı olduğunun anlaşılması )tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
-  Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
-  Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
-  Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
 Bunları Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı , üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi ,
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
 Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
 Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
 Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Değiştirilen malın garanti süresi;Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 
SORULARINIZ İÇİN
 kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri