KAMUDA HİZMET ALIMIYLA ÇALIŞTIRILAN (TAŞERON) İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI

KAMUDA HİZMET ALIMIYLA ÇALIŞTIRILAN (TAŞERON) İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI

KAMUDA HİZMET ALIMIYLA ÇALIŞTIRILAN (TAŞERON) İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 18 Şubat 2015, Çarşamba

Haberi Paylaşın:  

                KAMUDA HİZMET ALIMIYLA ÇALIŞTIRILAN (TAŞERON) İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI

 

            6552 Sayılı Yasa ile kamuda hizmet alım kapsamında istihdam edilen işçilerin Kıdem Tazminatı ile ilgili düzenleme yapılmasına rağmen bazı hususlar tam olarak açıklığa kavuşmamıştı.

            08 Şubat 2015 günü Resmi Gazete’de bununla ilgili yönetmelik yayınlanarak açıklamalar getirilmiştir.

            Bu önemli konuyu özetle açıklamaya çalışacağım.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 (e) maddesi kapsamında çalıştırılanları kapsamaktadır. Ayrıca kıdem tazminatını hak edecek şekilde iş sözleşmesinin sonlanmış olması şartıyla;

Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar

Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur ve kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.

Farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar

Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur ve (çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.

Kamu kurum veya kuruluşlarından sonra özel sektör işyerinde çalışmaya devam edenler

Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri,aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur. Çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri, yönetmelik ekinde belirtilen belgeler esas alınarak doğrudan işçinin banka hesabına yapılır.

Hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın doğrudan işçinin banka hesabına ödenir.

Farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi halinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum veya kuruluşları arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.

Kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçilerin veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması ve çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyi eklemesi zorunludur.

İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. Düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece verilecek karara göre işlem yapılır.

 İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alınmış olan belge, kıdem tazminatı ödemesini yapan kamu kurum veya kuruluşu tarafından muhafaza edilir.

Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmaz.

 Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarda (en son işyeri)  göre yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de esas alınır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp özel sektörde sonlandıysa kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki en son ücretinin asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı esas alınır. Ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı işvereninden talep hakkı saklıdır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (11.09.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 08.02.2015) önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınır.

Kıdem tazminatı, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmez.

 

SAĞLIKLI,MUTLU,HUZURLU VE BAŞARILI GÜNLER DİLERİM.

 

 SORULARINIZ İÇİN

 kaplanali33@gmail.com

 

 

 

 

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri


Warning: fopen(/home/mersinistikbal/public_html/cache/e566ed392e81a7775440336e14bd3042.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 41

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mersinistikbal/public_html/inc/func.php on line 42