30 YILDAN DAN FAZLA HİZMETİ OLAN MEMURLARA DA EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ÖDENECEK

30 YILDAN  DAN FAZLA HİZMETİ  OLAN  MEMURLARA DA EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ÖDENECEK

30 YILDAN DAN FAZLA HİZMETİ OLAN MEMURLARA DA EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ÖDENECEK

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 03 Şubat 2017, Cuma

Haberi Paylaşın:27 Ocak tarihinde Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe giren 6770 sayýlý yasa ile Emekli Sandýðý kanununa eklenen geçici madde ile önemli bir düzenleme getirildi

 30 YILDAN  DAN FAZLA HİZMETİ  OLAN  MEMURLARA DA

EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ÖDENECEK

 

 

27 Ocak tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı yasa ile Emekli Sandığı kanununa eklenen geçici madde ile önemli bir düzenleme getirildi

Memurlar 30 yıldan fazla çalışmış olsalar bile emekli ikramiyelerini 30 yılı aşan kısımları için alamıyorlardır.

Yasal düzenlemelerle birlikte emeklilik yaşı yüksekmiş ve bu da özellikle 30 yıl ve üzeri çalışmayı da mecburi kılan bir noktaya gelmişti.

Anayasa Mahkemesi kararından sonra yasal bir düzenleme yapılması açılmış davaları sonlandıracağı gibi dava açılmadan bir çok hakkın verilmesini de sağlamış oldu.

Kısaca bunu açıklayacak olursam;

“ … maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk lirasının altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamaz.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.” denmektedir.

            Burada 1 yıl içerisinde başvuru şartı getirilmiş, daha önce emekli olan denmek suretiyle bir süre şartı getirilmediği görülebilir , burada idarece yapılacak uygulamayı da zaman içerisinde görmekte fayda olacaktır.

 

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri