SİGORTA İNDİRİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

SİGORTA İNDİRİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

SİGORTA İNDİRİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Ali Kaplan

Son Güncelleme: 13 Mart 2011, Pazar

Haberi Paylaşın: 
SİGORTA İNDİRİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK
 
6111 sayılı yasa(Torba Yasa) ile yapılan düzenlemelerden biri de 18 Yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük  kadınların işe alınması ile ilgili işveren hissesi prim indirimi uygulamasına devam edilecek.
            Ayrıca ; İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici madde ile de 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların;
İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
 Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,
Yasada belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
Bu maddede belirtilen destek unsuru onuları şöyle açıklayabiliriz;
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle, 
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken (İşçi sayılanlar) , bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,
uygulanır.
Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.
            Burada maddenin incelenmesinden de anlaşaılacağı gibi Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılanlardan eleman temin etmek sigorta maliyeti açısından önem kazanmaktadır.
             6111 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerden biri deyapılan düzenleme gereği 01.03.2011 tarihinden itibaren ihale konusu işlerde işverenlere uygulanmakta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden  beş puanlık indirim uygulamasına son verilmiş olup, işverenler artık bu indirimden yararlanamayacaktır.
            Bu hususa da ihale konusu ile iş yapan firmaların dikat etmesi gerekmektedir.
 
            Sağlıklı günler dileğiyle...
 
SORULARINIZ İÇİN
      kaplanali33@gmail.com

Sporda Öne Çıkanlar

Siyaset Haberleri